DZIAŁO SIĘ

Dodane: 11 dni temu
Zachęcamy do opłacania składek

Weszliśmy w Nowy Rok. Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie mają aktualnych legitymacji zachęcamy do opłacenia składki. Zapraszamy do biura w poniedziałki, środy i piątki od 12.00 do 16.00 oraz we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00. Opłaty można również przesłać przelewem na rachunek OW SDP.

więcej

Odsłon: 1954 | Komentarzy: 0
Dodane: 15 dni temu
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,Na progu Nowego Roku życzę wszystkim Państwu, żeby 2021 był zdecydowanie lepszy od kończącego się 2020. Żeby mogli Państwo powrócić do pełnej aktywności w życiu społecznym i zawodowym oraz odnosić sukcesy osobiste i zawodowe.

więcej

Odsłon: 4195 | Komentarzy: 0
Dodane: 18 dni temu
Trwa konkurs dla dziennikarzy zajmujących się turystyką

Trwa konkurs dla dziennikarzy zajmujących się turystykąJeszcze do 22 stycznia można zgłosić prace dziennikarskie do organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną konkursu Turystyczny Dziennikarz Roku.

więcej

Odsłon: 4223 | Komentarzy: 0
Dodane: 25 dni temu
Szanowni Państwo,
Dodane: 27 dni temu
Żegnamy Redaktor Irenę Dryll
Dodane: 39 dni temu
Wybory w OW SDP przesunięteProgram
Program działania
Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 
PROJEKT
VI 2009
 
 
CEL
 
Celem strategicznym OW SDP jest organizowanie oraz reprezentowanie środowiska dziennikarskiego Mazowsza, obrona i popularyzacja twórczego charakteru dziennikarstwa profesjonalnego i obywatelskiego, promocja najwyższych standardów wykonywania naszego zawodu przez wolnych od nacisków politycznych i komercyjnych obywateli kierujących się poczuciem misji służenia dobru społeczeństwa obywatelskiego.
 
Będziemy bronić twórczego charakteru zawodu dziennikarza, prawa do zachowania tajemnicy źródła, prawa do krytyki prasowej w warunkach coraz częstszego przedkładania ochrony praw cywilnych ponad ważny interes społeczny, budować prestiż i podstawy godnego życia z twórczości dziennikarskiej oraz skupiać wokół tych wysiłków wszystkie osoby i instytucje, którym apolityczne zasady współczesnej liberalnej demokracji są bliskie.
 
 
 
KIERUNKI DZIAŁANIA
 
Standard twórczości dziennikarskiej
Etyczne i prawne podstawy wykonywania misji dziennikarskiej
Rynek pracy dziennikarskiej
Współpraca z innymi środowiskami i organizacjami, w tym zagranicznymi
Organizacja i finansowanie
Komunikacja
 
 
Standard twórczości dziennikarskiej
 
Działamy po to, by poziom merytoryczny, warsztatowy, a także językowy dziennikarstwa i publicystyki był coraz wyższy, a społeczeństwo coraz bardziej gotowe do odbioru twórczości dziennikarskiej we wszystkich jej współczesnych formach.
 
Monitorujemy stan wolności wypowiedzi dziennikarskiej.
 
Promujemy szczególne osiągnięcia reporterskie i publicystyczne.
 
Występujemy w obronie dziennikarzy - rzetelnie, z pożytkiem społecznym wykonujących swą misję - w ich konfliktach oraz w sytuacjach pozaprawnych i prawnych nacisków stron krytykowanych, władz, organów ścigania, sądów, wydawców i nadawców.
 
Inicjujemy i przewodzimy pracom nad wprowadzeniem do programu edukacji szkolnej nowego przedmiotu Życie z mediami.
Oddział Warszawski przygotowuje dla rządu i parlamentu RP propozycję programową i dydaktyczną, będzie patronować podręcznikom, autorskim programom nauczania tak, by młodzi ludzie wkraczali w życie przygotowani do korzystania z mediów i kontaktu z nimi, porozumiewania się za pomocą mediów ze współobywatelami, odróżniania prawdy i kłamstwa, informacji i promocji, faktów i reklamy.
 
Organizujemy akcję promowania wysokiego poziomu języka polskiego w mediach.
Raz do roku organizujemy we współpracy z ogólnopolskimi mediami konferencję „Dzień po polsku”. Jednym z elementów programu „Dnia” będzie ocena aktualnych wydań prasy i audycji w mediach elektronicznych pod kątem poprawności językowej. Szczególnie staranne, dające przykład pięknej polszczyzny media będziemy wyróżniać.
 
Inicjujemy i wspieramy działalność kół OW SDP w mediach publicznych i prywatnych.
 
Działamy poprzez zarząd, koła, zespół organizacyjny „Dnia po polsku” we współpracy z władzami, organizacjami społecznymi, kręgami nauczycielskimi, językoznawcami i prasoznawcami.
 
 
Etyczne i prawne podstawy wykonywania misji dziennikarskiej
 
Dziennikarze warszawscy i mazowieccy zajmują głos w sprawach środowiska i biorą czynny udział w debacie nad stanem dziennikarstwa i mediów w Polsce.
 
Będziemy asystować w pracach nad kształtem regulacji prawnych, zwłaszcza Prawa prasowego, ustaw organizujących funkcjonowanie mediów publicznych, regulujących media elektroniczne, a także prawa karnego, cywilnego, podatkowego.
 
Zajmujemy krytyczne stanowisko w sprawie projektów Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych.
 
W zgodzie z naszym statutem, zabiegamy o gwarancje wolności wykonywania misji dziennikarskiej w mediach publicznych. Zabiegamy o klauzule sumienia w ustawach organizujących ład medialny (w Ustawie o zadaniach publicznych oraz w Prawie prasowym), a także w kontraktach dziennikarskich.
 
Wspieramy działalność Komisji Etycznych w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, jednocześnie promujemy ideę wyprowadzenia konfliktów etycznych powstałych na tle politycznym ze spółek medialnych na poziom arbitrażu w organie nadzorczym i regulacyjnym, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 
Propagujemy separację wymogów stawianych dziennikarzom przez pracodawcę od poglądów i zaangażowania społecznego dziennikarzy.
 
Chronimy nasze prawo do tajemnicy źródła, zwalczamy represyjność prawa prasowego i karnego wobec reprezentujących interes publiczny dziennikarzy i mediów.
 
Działamy w tych sprawach poprzez zarząd, komisję członkowską, zespoły, koła OW SDP.
 
 
Rynek pracy dziennikarskiej
 
Zbieramy i upubliczniamy informacje na temat warunków zatrudnienia i dochodów dziennikarzy we wszystkich mediach. Dotyczy to zarówno dziennikarzy etatowych, stałych współpracowników, wolnych strzelców, stażystów. Promujemy uczciwe zasady zatrudniania i wynagradzania.
 
Organizujemy cykliczną konferencję i publikację „Raportu o kondycji zawodu i twórczości dziennikarskiej”.  We współpracy z prawnikami i socjologami będziemy monitorować w Raporcie stan zatrudnienia, sposoby wynagradzania i kondycję materialną dziennikarstwa mazowieckiego. Poprzez weryfikację mitów o wielkich dochodach dziennikarzy, o naszej służebnej wobec kręgów politycznych lub biznesowych roli, o możliwościach kariery na rynku prasowym będziemy informować społeczeństwo o stanie profesjonalnego dziennikarstwa – jednego z filarów demokracji, gwaranta wolności wymiany informacji i opinii.
 
Będziemy zabiegać o podjęcie przez SDP zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dziennikarzy.
 
Podejmujemy starania o udział twórczych dziennikarzy w przychodach z wtórnego obrotu prawami autorskimi związanymi z naszymi dziełami.
Inicjujemy powstanie nowego ładu w obrocie naszymi prawami. Podejmiemy w tej sprawie rozmowy ze stowarzyszeniami firm monitorujących media, a także reprezentującymi wydawców lub nadawców.
 
Będziemy wspierać inicjatywy kręgów dziennikarskich, reprezentujących nasze interesy związków zawodowych i innych organizacji mogących wspomóc nasze środowisko w ochronie interesów pracowniczych i godnych warunków finansowych wykonywania zawodu dziennikarskiego.
 
Działamy poprzez zarząd, koła i zespół monitoringu wolności prasy OW SDP we współpracy z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i innymi organizacjami.
 
 
Współpraca z innymi środowiskami i organizacjami w kraju i za granicą
 
Odnawiamy współpracę ze wszystkimi władzami i organizacjami społecznymi wokół problemów dziennikarstwa i demokracji.
 
Współpracujemy z Radą Europy, strukturami Unii Europejskiej, organizacjami walczącymi o wolność prasy i wypowiedzi, np. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Obywatela.
 
Nawiążemy współpracę z zagranicznymi środowiskami dziennikarskimi, szczególnie z tymi, które wciąż muszą walczyć o pełną wolność wypowiedzi, np. w krajach byłego Związku Sowieckiego.
 
Występujemy w obronie dziennikarzy i wolności prasy.
 
Przystępujemy do organizacji Forum Dziennikarstwa Stolic Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja ta umożliwi wymianę opinii i współpracę środowisk dziennikarskich naszego regionu.
 
 
Organizacja i finansowanie
 
Zapraszamy do wspólnej pracy w naszym Stowarzyszeniu tylko osoby o nieposzlakowanej opinii, wykonujące twórczo zawód dziennikarza lub stale uprawiające publicystykę, świadome wymogów Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP i Karty Etycznej Konferencji Mediów Polskich.
 
Zachowujemy niezależność organizacyjną i prawną.
 
Działamy w warunkach pełnej jawności funkcjonowania władz OW SDP, w porozumieniu i komunikacji z członkami naszego Stowarzyszenia.
 
Dążymy do inicjowania kół i klubów dziennikarskich w różnych środowiskach.
 
Rozwijamy możliwości finansowe OW SDP poprzez zwiększenie funduszu składkowego, przychody z mailingu, dotacje i sponsoring na zasadach stosowanych przez organizacje pozarządowe.
Wzmocnienie organizacyjne OW SDP, przygotowanie i organizacja naszych konferencji, takich jak „Dzień po polsku”, Forum Dziennikarstwa Stolic Europy Środkowej i Wschodniej i pozostałą działalność naszego środowiska staramy się finansować z udziałem różnych źródeł, takich jak fundusze UE, fundacje, dotacje
 
Staramy się o to, by nasza działalność organizacyjna skupiała się i budowała prestiż Domu Dziennikarza przy ul. Foksal, by odzyskał on funkcje autentycznego centrum naszego życia środowiskowego, a wszyscy polscy i zagraniczni dziennikarze znaleźli w nim miejsce spotkań i pomoc w działaniu.
W tym celu udostępnimy wszystkim dziennikarzom możliwość nieodpłatnego korzystania z bezprzewodowego Internetu na terenie siedziby OW SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Staramy się o organizację łatwo dostępnego klubu prasowego z dostępem do mediów elektronicznych.
 
Działamy poprzez zarząd i inne władze OW SDP, zespół ds. finansów i inne formalne (powoływane uchwałą zarządu) lub nieformalne zespoły i grupy, do których zapraszamy wszystkich chętnych do pracy członków OW SDP.
 
 
 
Komunikacja
 
Wprowadzamy nowy standard komunikacji wewnętrznej – ułatwiamy kontakt i współpracę członkom SDP oraz innym dziennikarzom, osobom i organizacjom, którym cele statutowe SDP są bliskie.
 
Budujemy interaktywny serwis internetowy OW SDP. Wprowadzamy możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi strukturami i członkami oddziału poprzez ten serwis. Pozycjonujemy i promujemy nasz serwis.
 
Umożliwiamy komentowanie wydarzeń, dyskusję na forach internetowych naszego serwisu, publikowanie opracowań dotyczących problemów naszego środowiska.
 
Rejestrujemy serwis internetowy sdpwarszawa.pl jako tytuł prasowy.
 
Promujemy w naszym serwisie członków OW SDP, publikujemy ich noty biograficzne, fotografie, szczególne ich osiągnięcia twórcze.
 
Działamy poprzez zespół ds. komunikacji we współpracy z innymi kręgami i klubami w SDP oraz partnerami zewnętrznymi.Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers