DZIAŁO SIĘ

Dodane: dwa tygodnie temu
Żegnamy Marka Pawłowicza

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Pawłowicza, dziennikarza, członka Oddziału Warszawskiego SDP. Masza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 19 października 2021 r. o godz. 13.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

więcej

Odsłon: 3915 | Komentarzy: 2
Dodane: 19 dni temu
Statutowe wnioski na Zjazd

Statutowe wnioski na ZjazdCzłonkowie Oddziału Warszawskiego SDP, Zofia Zubczewska i Stefan Zubczewski przekazali Komisji Zjazdowej wnioski dotyczące m.in. przywrócenia poprzedniej procedury przyjmowania członków, z uwzględnieniem stażu kandydackiego i dwóch wprowadzających oraz przywrócenia możliwości komentowania artykułów na stronie internetowej SDP. Wszystkie publikujemy poniżej.

więcej

Odsłon: 5616 | Komentarzy: 0
Dodane: 19 dni temu
Dopuścić dziennikarzy do granicy

Dwoje Członków Oddziału Warszawskiego SDP, Janina Jankowska i Stefan Truszczyński wystosowało do Prezesa SDP apel w sprawie zniesienia zakazu przebywania dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym przy granicy Polski z Białorusią. Apel podpisała również Agnieszka Romaszewska-Guzy. Publikujemy tekst apelu.

więcej

Odsłon: 4940 | Komentarzy: 0
Dodane: 22 dni temu
Wnioski na Zjazd
Dodane: 37 dni temu
Zmarł Jerzy Targalski
Dodane: 41 dni temu
Potrzebne kontroleProgram
Program działania
Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 
PROJEKT
VI 2009
 
 
CEL
 
Celem strategicznym OW SDP jest organizowanie oraz reprezentowanie środowiska dziennikarskiego Mazowsza, obrona i popularyzacja twórczego charakteru dziennikarstwa profesjonalnego i obywatelskiego, promocja najwyższych standardów wykonywania naszego zawodu przez wolnych od nacisków politycznych i komercyjnych obywateli kierujących się poczuciem misji służenia dobru społeczeństwa obywatelskiego.
 
Będziemy bronić twórczego charakteru zawodu dziennikarza, prawa do zachowania tajemnicy źródła, prawa do krytyki prasowej w warunkach coraz częstszego przedkładania ochrony praw cywilnych ponad ważny interes społeczny, budować prestiż i podstawy godnego życia z twórczości dziennikarskiej oraz skupiać wokół tych wysiłków wszystkie osoby i instytucje, którym apolityczne zasady współczesnej liberalnej demokracji są bliskie.
 
 
 
KIERUNKI DZIAŁANIA
 
Standard twórczości dziennikarskiej
Etyczne i prawne podstawy wykonywania misji dziennikarskiej
Rynek pracy dziennikarskiej
Współpraca z innymi środowiskami i organizacjami, w tym zagranicznymi
Organizacja i finansowanie
Komunikacja
 
 
Standard twórczości dziennikarskiej
 
Działamy po to, by poziom merytoryczny, warsztatowy, a także językowy dziennikarstwa i publicystyki był coraz wyższy, a społeczeństwo coraz bardziej gotowe do odbioru twórczości dziennikarskiej we wszystkich jej współczesnych formach.
 
Monitorujemy stan wolności wypowiedzi dziennikarskiej.
 
Promujemy szczególne osiągnięcia reporterskie i publicystyczne.
 
Występujemy w obronie dziennikarzy - rzetelnie, z pożytkiem społecznym wykonujących swą misję - w ich konfliktach oraz w sytuacjach pozaprawnych i prawnych nacisków stron krytykowanych, władz, organów ścigania, sądów, wydawców i nadawców.
 
Inicjujemy i przewodzimy pracom nad wprowadzeniem do programu edukacji szkolnej nowego przedmiotu Życie z mediami.
Oddział Warszawski przygotowuje dla rządu i parlamentu RP propozycję programową i dydaktyczną, będzie patronować podręcznikom, autorskim programom nauczania tak, by młodzi ludzie wkraczali w życie przygotowani do korzystania z mediów i kontaktu z nimi, porozumiewania się za pomocą mediów ze współobywatelami, odróżniania prawdy i kłamstwa, informacji i promocji, faktów i reklamy.
 
Organizujemy akcję promowania wysokiego poziomu języka polskiego w mediach.
Raz do roku organizujemy we współpracy z ogólnopolskimi mediami konferencję „Dzień po polsku”. Jednym z elementów programu „Dnia” będzie ocena aktualnych wydań prasy i audycji w mediach elektronicznych pod kątem poprawności językowej. Szczególnie staranne, dające przykład pięknej polszczyzny media będziemy wyróżniać.
 
Inicjujemy i wspieramy działalność kół OW SDP w mediach publicznych i prywatnych.
 
Działamy poprzez zarząd, koła, zespół organizacyjny „Dnia po polsku” we współpracy z władzami, organizacjami społecznymi, kręgami nauczycielskimi, językoznawcami i prasoznawcami.
 
 
Etyczne i prawne podstawy wykonywania misji dziennikarskiej
 
Dziennikarze warszawscy i mazowieccy zajmują głos w sprawach środowiska i biorą czynny udział w debacie nad stanem dziennikarstwa i mediów w Polsce.
 
Będziemy asystować w pracach nad kształtem regulacji prawnych, zwłaszcza Prawa prasowego, ustaw organizujących funkcjonowanie mediów publicznych, regulujących media elektroniczne, a także prawa karnego, cywilnego, podatkowego.
 
Zajmujemy krytyczne stanowisko w sprawie projektów Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych.
 
W zgodzie z naszym statutem, zabiegamy o gwarancje wolności wykonywania misji dziennikarskiej w mediach publicznych. Zabiegamy o klauzule sumienia w ustawach organizujących ład medialny (w Ustawie o zadaniach publicznych oraz w Prawie prasowym), a także w kontraktach dziennikarskich.
 
Wspieramy działalność Komisji Etycznych w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, jednocześnie promujemy ideę wyprowadzenia konfliktów etycznych powstałych na tle politycznym ze spółek medialnych na poziom arbitrażu w organie nadzorczym i regulacyjnym, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 
Propagujemy separację wymogów stawianych dziennikarzom przez pracodawcę od poglądów i zaangażowania społecznego dziennikarzy.
 
Chronimy nasze prawo do tajemnicy źródła, zwalczamy represyjność prawa prasowego i karnego wobec reprezentujących interes publiczny dziennikarzy i mediów.
 
Działamy w tych sprawach poprzez zarząd, komisję członkowską, zespoły, koła OW SDP.
 
 
Rynek pracy dziennikarskiej
 
Zbieramy i upubliczniamy informacje na temat warunków zatrudnienia i dochodów dziennikarzy we wszystkich mediach. Dotyczy to zarówno dziennikarzy etatowych, stałych współpracowników, wolnych strzelców, stażystów. Promujemy uczciwe zasady zatrudniania i wynagradzania.
 
Organizujemy cykliczną konferencję i publikację „Raportu o kondycji zawodu i twórczości dziennikarskiej”.  We współpracy z prawnikami i socjologami będziemy monitorować w Raporcie stan zatrudnienia, sposoby wynagradzania i kondycję materialną dziennikarstwa mazowieckiego. Poprzez weryfikację mitów o wielkich dochodach dziennikarzy, o naszej służebnej wobec kręgów politycznych lub biznesowych roli, o możliwościach kariery na rynku prasowym będziemy informować społeczeństwo o stanie profesjonalnego dziennikarstwa – jednego z filarów demokracji, gwaranta wolności wymiany informacji i opinii.
 
Będziemy zabiegać o podjęcie przez SDP zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dziennikarzy.
 
Podejmujemy starania o udział twórczych dziennikarzy w przychodach z wtórnego obrotu prawami autorskimi związanymi z naszymi dziełami.
Inicjujemy powstanie nowego ładu w obrocie naszymi prawami. Podejmiemy w tej sprawie rozmowy ze stowarzyszeniami firm monitorujących media, a także reprezentującymi wydawców lub nadawców.
 
Będziemy wspierać inicjatywy kręgów dziennikarskich, reprezentujących nasze interesy związków zawodowych i innych organizacji mogących wspomóc nasze środowisko w ochronie interesów pracowniczych i godnych warunków finansowych wykonywania zawodu dziennikarskiego.
 
Działamy poprzez zarząd, koła i zespół monitoringu wolności prasy OW SDP we współpracy z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i innymi organizacjami.
 
 
Współpraca z innymi środowiskami i organizacjami w kraju i za granicą
 
Odnawiamy współpracę ze wszystkimi władzami i organizacjami społecznymi wokół problemów dziennikarstwa i demokracji.
 
Współpracujemy z Radą Europy, strukturami Unii Europejskiej, organizacjami walczącymi o wolność prasy i wypowiedzi, np. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Obywatela.
 
Nawiążemy współpracę z zagranicznymi środowiskami dziennikarskimi, szczególnie z tymi, które wciąż muszą walczyć o pełną wolność wypowiedzi, np. w krajach byłego Związku Sowieckiego.
 
Występujemy w obronie dziennikarzy i wolności prasy.
 
Przystępujemy do organizacji Forum Dziennikarstwa Stolic Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja ta umożliwi wymianę opinii i współpracę środowisk dziennikarskich naszego regionu.
 
 
Organizacja i finansowanie
 
Zapraszamy do wspólnej pracy w naszym Stowarzyszeniu tylko osoby o nieposzlakowanej opinii, wykonujące twórczo zawód dziennikarza lub stale uprawiające publicystykę, świadome wymogów Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP i Karty Etycznej Konferencji Mediów Polskich.
 
Zachowujemy niezależność organizacyjną i prawną.
 
Działamy w warunkach pełnej jawności funkcjonowania władz OW SDP, w porozumieniu i komunikacji z członkami naszego Stowarzyszenia.
 
Dążymy do inicjowania kół i klubów dziennikarskich w różnych środowiskach.
 
Rozwijamy możliwości finansowe OW SDP poprzez zwiększenie funduszu składkowego, przychody z mailingu, dotacje i sponsoring na zasadach stosowanych przez organizacje pozarządowe.
Wzmocnienie organizacyjne OW SDP, przygotowanie i organizacja naszych konferencji, takich jak „Dzień po polsku”, Forum Dziennikarstwa Stolic Europy Środkowej i Wschodniej i pozostałą działalność naszego środowiska staramy się finansować z udziałem różnych źródeł, takich jak fundusze UE, fundacje, dotacje
 
Staramy się o to, by nasza działalność organizacyjna skupiała się i budowała prestiż Domu Dziennikarza przy ul. Foksal, by odzyskał on funkcje autentycznego centrum naszego życia środowiskowego, a wszyscy polscy i zagraniczni dziennikarze znaleźli w nim miejsce spotkań i pomoc w działaniu.
W tym celu udostępnimy wszystkim dziennikarzom możliwość nieodpłatnego korzystania z bezprzewodowego Internetu na terenie siedziby OW SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Staramy się o organizację łatwo dostępnego klubu prasowego z dostępem do mediów elektronicznych.
 
Działamy poprzez zarząd i inne władze OW SDP, zespół ds. finansów i inne formalne (powoływane uchwałą zarządu) lub nieformalne zespoły i grupy, do których zapraszamy wszystkich chętnych do pracy członków OW SDP.
 
 
 
Komunikacja
 
Wprowadzamy nowy standard komunikacji wewnętrznej – ułatwiamy kontakt i współpracę członkom SDP oraz innym dziennikarzom, osobom i organizacjom, którym cele statutowe SDP są bliskie.
 
Budujemy interaktywny serwis internetowy OW SDP. Wprowadzamy możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi strukturami i członkami oddziału poprzez ten serwis. Pozycjonujemy i promujemy nasz serwis.
 
Umożliwiamy komentowanie wydarzeń, dyskusję na forach internetowych naszego serwisu, publikowanie opracowań dotyczących problemów naszego środowiska.
 
Rejestrujemy serwis internetowy sdpwarszawa.pl jako tytuł prasowy.
 
Promujemy w naszym serwisie członków OW SDP, publikujemy ich noty biograficzne, fotografie, szczególne ich osiągnięcia twórcze.
 
Działamy poprzez zespół ds. komunikacji we współpracy z innymi kręgami i klubami w SDP oraz partnerami zewnętrznymi.Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers